خانواده¬ام می¬خواهند مَن را (دُختر، 13 ساله) خَتنه کنند. من از این کار می¬ترسم. خانواده¬ام حَرفِ مَن را گوش نمی¬کنند. با چه کَسی می¬توانم صُحبت کنم؟

شما در این مُورد تنها نیستید.
بسیاری از دُختران از خَتنه می¬ترسند.
بسیاری از دُختران تَمایلی ندارند که خَتنه شوند.
بسیاری از خانواده¬ها نمی¬دانند که خَتنه می¬تواند به سَلامتیِ دُختران آسیب برساند.
خَتنه¬یِ دُختران در آلمان مَمنوع است.

برایِ بَرخی از دُختران صُحبت کردن درباره¬یِ خَتنه سَخت است.
آنها شَرم دارند یا این که نمی¬دانند چه باید بِگویند.
گاهی اوقات کَلماتِ مُناسب را پیدا نمی¬کنند.
اِحساسات همیشه درست هستند.

برای این مُوضوع پایگاه¬هایِ مُشاوره وُجود دارند.
در آنجا دُختران می¬توانند با بانوانِ بُزرگسال صُحبت کنند.
آن¬ها می¬توانند در مُورد تَرس، شَرم و سایرِ اِحساسات صُحبت کنند.
بانوان در آنجا دُختران را مَحکوم نمی¬کنند.
آنها می¬خواهند به دُختران کُمک کنند.
شما می¬توانید آنچه را که نیاز دارید به آن بانوان بگویید.

یکی از پایگاه¬هایِ مُشاوره در مونیخ به عُنوانِ مثال: Wüstenrose (PDF 3,3 MB).