خُواهَرَم واقعاً بی‌بَندوبار است (16 ساله، پِسر). این را به خُودَش هَم می‌گویم. او حالا به سَرپَرست‌ِمان اِطّلاع داده است. او زبانِ مَرا نوعی “تبعیضِ جِنسی” تَلَقی می‌کُند. او خُل شُده است، مَگَر نَه؟

بی‌بَندوبار (Bitch) به مَعنایِ “سَگِ ماده‌ی فحل شده” است.
این عِبارت مُتاسفانه گاهی اُوقات بَرایِ دُختران مُورد اِستفاده قَرار می‌گیرد.
اَغلَب مَنظورِ شَخص این است، که یِک دُختر دوستانِ پِسرِ زیادی دارد.
یا این که دُختر قَبلاً رابطه‌یِ جِنسی داشته است.
این یِک کَلمه‌یِ بِسیار آسیب‌زَننده برایِ دُختران است.
سَرپَرستِ شُما حَق دارد. چِنین کَلَماتی تَبعیضِ جِنسی به شُمار می‌رَوند.
کَلماتِ توهین‌آمیزِ زیادی بَرایِ دُختران وُجود دارد.
حَتّی پِسران هَم گاهی اُوقات از طَریقِ کَلَمات آسیب می‌بینند.
به عُنوانِ مِثال به آن‌ها گُفته می‌شَود: “بی‌بُخار” (Schlappschwanz).

فَرقی نِمی‌کُند، که شَخص از چه عِباراتی اِستفاده می‌کُند.
چِنانچه فَردِ مُقابِل مُوردِ اِهانَت قَرار گیرد، این کار بی‌اِنصافی است.
خوب است، که با اَفراد به صُورتِ مُستقیم صُحبَت شَود.
خوب نیست، که با به‌ کار بُردنِ برخی عِبارات به آن‌ها آسیب زد.
به هَمین دَلیل باید عُذرخُواهی کَرد.

چِنانچه رَفتارِ خُواهرِتان را مُناسب نِمی‌دانید، با او صُحبَت کُنید.
کنار آمدن با یِکدیگر هَمراه با اِحترام مُهِم است.
زَبان هَم جُزئی از آن است: زَبان نِشان می‌دَهد که تا چِه حَد برایِ شَخصی اِحترام قائِل هَستید.