دوستم به من (16 ساله، مذکر) گفت: دو دختر در مدرسه‌یِ من زوج هستند. اگر هر دو با هم رابطه‌یِ جنسی داشته باشند: آیا آنها با این وجود، برایِ تمامِ عُمر باکره (Jung-Frau) می‌مانند؟

خیر، آنها باکره نمی‌مانند.
“از دست دادنِ بکارت” برایِ بسیاری به این معنی است:
هنگامی که شخصی برای اوّلین بار با فردِ دیگری رابطه‌یِ جنسی داشته باشد.
مهم نیست که شخصِ دیگر چه جنسیتی دارد.

“داشتنِ رابطه‌یِ جنسی” تنها به این معنی نیست:
ورودِ آلتِ تناسلی مرد به واژن.
همچنین رابطه‌یِ جنسی می‌تواند به عُنوان مثال با دهان یا دستان انجام شود.
مهم این است که افراد از چه چیزی خوششان می‌آید.
تفاوتی ندارد که شخص دیگر زن باشد یا مرد.

این یعنی:
این دختران نیز بکارت خود را از دست می‌دهند.
حتّی یک مرد نیز می‌تواند بکارتِ خود را از دست بدهد.
برایِ بسیاری این یک مُوضوع مهم است.

برایِ بسیاری این یعنی: بزرگ شدن.
اما حتّی اگر فرد رابطه‌یِ جنسی هم نداشته باشد، بزرگ می‌شود.
و هر فردی که قبلاً رابطه‌یِ جنسی داشته است، حتماً به این معنا نیست که بزرگ شده است.