دوستِ دخترم و من (16 ساله) با یکدیگر رابطه¬یِ جِنسی داشتیم. قبل از اُرگاسم (اوج لذت جنسی)، من آلتِ تناسلیِ خود را از مَهبل او خارج کردم. علاوه بر این، ما فقط مُدّتِ کوتاهی پس از عادت ماهیانه¬یِ او با هم رابطه¬یِ جِنسی داریم. یا مُدّتِ کوتاهی قبل از عادتِ ماهیانه¬یِ او با هم رابطه¬یِ جِنسی داریم. آیا با این وُجود، هنوز هم مُمکن است باردار شود؟

دوستِ دختر شما مُمکن است از این طریق باردار شود.
آنچه شما انجام می¬دهید، “نزدیکی مُنقطع (Coitus interruptus)” نام دارد:
این به مَعنایِ رابطه¬یِ جِنسی دارای وَقفه می¬باشد.
از این طَریق قَصد آن است که هیچ اِسپرمی واردِ مَهبل نشود.
امّا قبل از اُرگاسم مِقداری اِسپرم¬ از آلتِ تناسلی خارج می¬شود.
شما اَصلاً آن را مُتوجّه نمی¬شوید.
نمی¬توان از آن جِلوگیری کرد.
این اِسپرم¬ها می¬توانند یک تُخمک را بارور کنند.
از این طریق یک زن باردار خواهد شد.

تُخمک¬گذاری اَغلب بینِ دو خونریزی انجام می¬شود.
امّا: در بسیاری از دختران، تُخمک در زمانِ¬ دیگری بالغ می¬شود.
دوستِ دختر شما چه زمانی تُخمک¬گذاری می¬کند؟
شما این را دقیقاً نمی¬دانید.
بسیاری از دختران یک عادتِ ماهیانه¬یِ بسیار نامُنظم دارند.
عادتِ ماهیانه هَمیشه در فاصله¬یِ یکسان رُخ نمی¬دهد.

شما می¬توانید همراه با هم به مُتخصص زنان مُراجعه کنید.
در آنجا شما می¬توانید در مُورد روش¬هایِ پیشگیری از بارداری مُشاوره بگیرید.