من (14 ساله) اغلب غَمگین هستم. در این شرایط به اتّفاقاتِ گذشته فِکر می‌کنم. این مسئله گاهی اوقات سَبَبِ تَرسِ من می‌شود. گاهی اوقات نمی‌دانم، چگونه می‌توانم با این مسئله زندگی کنم. امّا من جرأَت نمی‌کنم با والدینم صُحبت کنم. چه کسی می‌تواند به من کُمک کند؟

بسیاری از مَردم مانندِ شما هستند:
آنها نمی‌دانند، چگونه می‌توانند با ترس و غمگین بودن زندگی کنند.
آن‌ها شاید نمی‌توانند تجربه‌هایِ گذشته را فَراموش کنند.
در چِنین لَحظه‌ای، انسان به کُمک نیاز دارد.

اگر جرأَت نمی‌کنید با افرادی که به شما نزدیک هستند، صُحبت کنید:
در این مَواقع خطِ تلفنِ “روانپزشکیِ خدماتِ بُحران (Krisen-Dienst Psychiatrie)” وُجود دارد.
این خطِ تلفنِ، یک شُماره تلفن برایِ مُوقعیت‌هایِ خاص است.
اگر در وَضعیتِ اِضطراری قرار دارید، می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.
اگر اِحساس بَدی دارید، می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.

شما می‌توانید از طریقِ شماره تلفنِ 3000 655 / 0180 به این خطِ تلفنِ دسترسی داشته باشید.
از ساعتِ 9 الی 24 می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.
لازم نیست والدین شما در این مُورد مطلع گردند.
لطفاً با این شماره تماس بگیرید.

کارکنانِ پشتِ خَط به حَرف‌هایِ شما گوش می‌کنند.
کارکنان برای شما روشن می‌کنند، که به چه چیزی نیاز دارید.
امید است که آنها بتوانند به شما کمک کنند.