من 14 ساله هستم. چند ماه است که برایِ عادتِ ماهیانه از تامپون اِستفاده می¬کنم. دیروز یک تامپون را فَراموش کردم و سِپس یک تامپون جدید قرار دادم. اکنون نمی¬توانم تامپونِ قدیمی را بیرون بیاورم. چه کاری باید انجام دهم؟

این اتّفاق برایِ بِسیاری از بانوان* رُخ داده است.
گاهی اوقات می¬توانید خودتان تامپون را خارج کنید.
آن “ناپدید” نمی¬شود.
واژن تنها چند سانتی¬متر طول دارد.

در اینجا به چند نُکته اِشاره می¬گردد:
چمباتمه زده و یا رویِ توالت بنشینید.
سَعی کُنید آرامش داشته باشید.
اگر آرام باشید، بهتر نتیجه می¬گیرید.
شاید بتوانید تامپون یا نَخِ آن را با انگشتان خود بِگیرید.
هَمچنین سَعی کُنید “به سَمتِ پایین فِشار دَهید”.
گاهی اوقات اگر به پایین فشار دهید، تامپون خودش بیرون خواهد آمد.

اگر این کار جواب نداد، باید به پزشکِ مُتخخصِ زَنان مُراجعه کنید.
او شما را مُعاینه کرده و می¬تواند تامپون را بِلافاصله خارج کند.
تامپونِ فراموش شده می¬تواند شما را بیمار کند.
در این صُورت حتماً به زودی به پزشکِ مُتخصصِ زَنان مُراجعه کنید.
اگر از وُجودِ تامپون مُطمئن نیستید نیز به پزشک مُراجعه کنید.
این شَرم¬آور نیست.
انجامِ این کار برای این که بیمار نشوید مُهم است.