من (16 ساله، دختر) در صندلیِ چَرخ‌دار می‌نشینم. من هیچ وَقت دوستِ پسر نداشتم. دوستانِ دخترِ من صَندلیِ چَرخ‌دار ندارند. همه‌یِ دوستانِ دخترِ من قبلاً یک دوستِ پسر داشتند. آیا به این دلیل است که به نظرِ پسران، من زیبا نیستم؟

به نظر می‌رسد که صَندلیِ چَرخ‌دار سَبَبِ عَدمِ اعتماد به نفسِ شما شده است.
شاید اِحساس می‌کنید که نسبت به دوستانِ دخترتان “مُتفاوت” هستید.
این سَبَبِ ایجادِ عَدمِ اعتماد به نفسِ در بسیاری از افراد می‌شود:
وقتی خود را “متفاوت” احساس می‌کنند.
شاید شما نظراتِ احمقانه‌ای را نیز شنیده باشید.
چنین مَسئله‌ای نیز می‌تواند سَبَبِ ایجادِ عَدمِ اعتماد به نفسِ شود.

اما هر فردی خاص است.
یکی از ویژگی‌هایِ خاصِ شما را می توان فوراً مُشاهده کرد.
شاید به همین دلیل افراد درباره آن با شما صُحبت می‌کنند.
شاید به همین دلیل شما در موردِ آن فکر می‌کنید.
اما “زیبا بودن” از نظرِ همه‌یِ افراد کمی مُتفاوت است.
زیبایی چیزی است، که شما را مُنحصر به فرد می‌کند.
شما فقط یک بار وجود دارید!

بسیاری از دختران و پسران برای مدّتِ طولانی رابطه‌ای ندارند.
امّا: بسیاری از دختران و پسرانِ دارایِ صندلیِ چرخ‌دار، رابطه دارند.
این می‌تواند یک روز برای شما نیز اتفاق بیاُفتد.
هیچ اشکالی ندارد، اگر تا کنون دوست پسر نداشتید.