من (16 ساله) پنج روز است که در عادتِ ماهیانه (قاعدگی) هستم. دیروز با یک پسر رابطه‌یِ جِنسی داشتم. ما جلوگیری نکردیم. آیا با این حال مُمکن است باردار شوم؟

بله، شما مُمکن است در طولِ دورانِ قاعدگی باردار شوید.
احتمال این اتفاق بسیار ضعیف است.
با این وُجود، مُمکن است اتفاق بیُفتد.

تُخمک در بدنِ شما، هر ماه تنها در یک زمانِ خاص قابلیت باروری دارد.
قابلیت باروری به این مَعنی است که:
شما مُمکن است در یک رابطه‌یِ جِنسیِ مُحافظت نشده باردار شوید.
شما درست قبل از تُخمک‌گُذاری قابلیت باروری دارید.
شما خصوصاً در طولِ تُخمک‌گُذاری قابلیت باروری دارید.
شما زمان کوتاهی پس از تُخمک‌گُذاری نیز قابلیت باروری دارید.
شما وقت تُخمک‌گُذاری خود را دقیقاً نمی‌دانید.
تُخمک‌گُذاری بستگی به زمان بینِ خونریزی‌های شما دارد.
آیا همیشه فقط چند روز بینِ خونریزی شما فاصله وجود دارد؟

در حینِ رابطه‌یِ جِنسیِ ممکن است اسپرم‌ها به واژنِ شما وارد شوند.
آن‌ها می‌توانند تا 5 روز در بدن شما، یک تخمک را بارور کنند.
این ممکن است زمان تُخمک‌گُذاری شما باشد.
لطفاً به یک مُتخصصِ زنان مُراجعه کنید.
او می‌تواند به شما کُمک کند، حتی اگر دیروز باردار شده باشید.
او باید شما را معاینه کند و به شما مشاوره دهد.