من (17 ساله، دختر) دیروز برایِ اوّلین بار با دوستِ پسرم رابطه¬یِ جِنسی داشتم. بعد از آن قصد داشتم خودم را بشویم، چون می¬خواستم تمیز باشم. امّا مُطمئن نبودم که، آیا دوستِ پسرم این کار را مَسخره می¬داند یا خِیر. دیگران در این شَرایط چه کاری انجام می¬دهند؟

این طبیعی است که شما چنین فکر کنید.
به ویژه این که شما هنوز تجربه¬یِ زیادی ندارید.
فکر شما در مُوردِ بهداشت بعد از رابطه¬یِ جِنسی درست است.

با این حال: شما می¬توانید در حالت درازکش باقی مانده و کمی به نوازش یکدیگر ادامه دهید.
و پس از آن به حَمام و توالت بروید.

ناحیه¬یِ تناسلی در بانوان بسیار حسّاس است.
پزشکان می¬گویند:
بانوان بعد از رابطه¬یِ جِنسی باید به توالت بروند.
حداکثر پس از 30 دقیقه.
زیرا مَجاریِ ادراری می¬توانند باکتری را جَذب کنند.
این می¬تواند مُنجر به اِلتهابِ مَثانه شود.
به همین دلیل مُهم است که خیلی صَبر نکنید.

دیگران این کار را به گونه¬ای مُتفاوت انجام می¬دهند.
شما باید بَدنِ خود را بشناسید.
این کار را آن گونه انجام دهید که برای شما خوب است.
شما همچنین می¬توانید در مُوردِ آن با دوستِ پسر خود صُحبت کنید.
آنگاه او می¬تواند درک کند که شما چرا برخاستید.