مَن اَهلِ سوریه هَستَم و از شِش ماهِ پیش در یِک خانه‌یِ جمعی زِندِگی می‌کُنم (15 ساله، دُختر). مَن خِیلی دِلتَنگِ وَطَنَم هستم و اَغلَب غَمگینم. چِه کَسی می‌تَواند به مَن کُمَک کُند؟ من نِمی‌خواهَم سَربارِ کَسی باشم.

شُما در آلمان تَنها هَستید.
شُما راهِ طولانیِ فَرار را پُشتِ سَر گُذاشتِه‌اید.
مُطمئناً اتفاقات ناخُوشایَند و آزاردَهَنده‌‌یِ زیادی بَرایِ شُما روی داده است.
شُما شَرایِطِ سَختِ زیادی را تَجرُبه کَرده‌اید.

شُما هَنوز بُزُرگ نَشده‌اید.
شُما حَقُّ دَریافت کُمَک و حِمایَت را دارید.
وَ: شُما حَقِّ دارید که شِنیده شَوید.
این بِدان مَعناست که: مُهِّم است که مَردُم به حَرفِ شُما گوش دَهَند.
مُهِّم است که بِتوانید بَیان کُنید.
این یِکی از حُقوقِ کودکانِ سازمانِ مِلَلِ مُتَّحد است.
این بِدان مَعناست که: اَفرادی کِه اکنون از شُما مُراقِبت می‌کُنند، به حَرفِ شُما گوش می‌دَهَند.
آن‌ها به خُواستِه‌های شُما عَلاقه نِشان می‌دَهَند.
آن‌ها به شُما کُمَک می‌کُنند تا در اینجا اِحساسِ راحتی و اَمنیت داشته باشید.

اگر آن‌ها این کار را اَنجام نِمی‌دَهند، نِشان دَهَنده‌یِ وُجودِ یِک مُشکِل است.
در این صُورت به کُمَک نیاز دارید.
لطفاً به اَفرادِ بُزُرگسالی مُراجِعِه کُنید که به آن‌ها اِعتماد دارید.