مَن (15 ساله، دُختر) دوست دارم تا اِمسال به جَشنِ اُکتبر (Oktoberfest) مونیخ بِروم. مَن تا کُنون در آنجا نَبودم! چه چیزی را باید بِدانم؟

جَشنِ ماهِ اُکتبر تَقریباً بُزُرگ‌تَرین جَشن مَردمی در دُنیا است.
در بَرخی از روزها 600.000 نَفَر به این جَشن می‌آیند!
این می‌تَوانَد گاهی اُوقات ناخوشایَند باشد.
به همین دلیل نیز، می‌تَوانید در اینجا نُکاتی را دَرباره‌ی یِک گَردِشِ زیبا به آنجا بیابید.

جَشنِ اُکتبر می‌تَواند خِیلی لِذّت‌بَخش باشد.
اما هَمچنین مُمکِن است لَحَظاتِ ناخوشایندی نیز در جَشنِ اُکتبر وُجود داشته باشند:
هِنگامی که ناگهان تَنها می‌شَوید.
هِنگامی که کَسی شُما را به صُورتی ناخوشایند تَحریک کَرده است.
هِنگامی که خُشونَت را تَجرُبه کَرده‌اید.
این‌ها تَنها چَند مِثال هَستند.

ما قَصد داریم به شُما بِگوییم: اِحساسِ شُما عادّی و مُهِّم است!
چِنانچِه به کُمَک نیاز دارید، به نُقطه‌یِ اَمنیتی (Security Point) بَرای دُختران و زَنان بیایید.
در آنجا خانم‌هایِ مِهربان در تَمامِ مُشکِلات به شُما کُمَک می‌کُنند.
آن‌ها هر روز از ساعتِ 18 تا 1 و در روزهایِ شَنبه از ساعتِ 15 تا 1 در آنجا حُضور دارند.
نُقطه‌یِ اَمنیتی (Security Point) در مَرکَز خَدَمات (Servicezentrum) قَرار دارد.
در آنجا پُلیس، صَلیبِ سُرخ و دَفترِ اَشیاءِ گُمشُده نیز قَرار دارند.
شُما هَمچِنین می‌تَوانید از نیروهایِ اَمنیتی، مأمورانِ پُلیس یا خدمات‌رسانان سُئوال کُنید.
آن‌ها شُما را به آنجا هِدایَت می‌کُنند.
www.sicherewiesn.de