نُکته‌یِ مهم: متونِ جدید دیگر وُجود ندارند

ما تا کنون اغلب متونِ جدیدی را در این صَفحه نوشته‌ایم.
ما به مُوضوعاتِ بسیاری پرداخته‌ایم.
ما امیدواریم که این مُوضوعات برای شما جالب بوده باشند.
ما خوشحالیم که از سایت ما بازدید کرده‌اید!

امّا از ژانویه‌یِ 2019 هیچ متنِ جدیدی نخواهیم نوشت.
سایتِ www.refu-tips.de همچنان آنلاین خواهد بود.
این بدان معنی است که شما هنوز می‌توانید متون را بخوانید.

ممکن است چند سُئوال شما هنوز پاسخ داده نشده باشند.
شاید بتوانید از یک فرد بزرگسال سُئوال کنید.
شاید متونِ سایتِ www.refu-tips.de در این خصوص به شما کمک کنند.

شما همچنین می‌توانید به یک پایگاهِ مُشاوره مُراجعه کنید.
چنانچه خُشونت را تجربه کرده‌اید، پایگاه‌هایِ مُشاوره در این خصوص وجود دارند.
و پایگاه‌هایِ مُشاوره برای سُئوالاتِ مربوط به رابطه‌یِ جنسی یا بدن شما وجود دارند.
شما می‌توانید پایگاه‌هایِ مُشاوره را در اینجا بیابید:
https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html
شهرِ خود را در قسمتِ “کُدِ پُستی/محل” („PLZ/Ort…“) وارد کنید.
به عنوانِ مثال، در قسمتِ “تمامِ گروه‌هایِ هدف” („Alle Zielgruppen“) می‌توانید بگویید که چند سال سن دارید.
سپس به “شروعِ جستجو” („Suche starten“) بروید.
در آنجا شما افرادی را می‌یابید که به شما کمک خواهند کرد.