والدین من می‌گویند، که من (16 ساله) باید در ارتباط با دوستان (مونث) آلمانی خود مواظب باشم. آن‌ها همگی با پسرها رابطه جنسی داشته‌اند. آیا به نظر شما این صِحَت دارد؟

ما نمی‌دانیم که آیا دوستان شما قبلاً رابطه جنسی داشته‌اند یا خیر.
رابطه جنسی می‌تواند به گونه‌های مختلف اَنجام شود.
ما در اینجا “آمیزش جنسی (Geschlechtsverkehr)” را در نظر می‌گیریم.
آمیزش جنسی یعنی: آلت تناسلی پسر وارد مَهبِل دختر می‌شود.

اَکثر دختران و پسران در آلمان چه کار می‌کنند؟
به طور منظم تعداد زیادی از جوانان مورد پرسش قرار می‌گیرند.
آن‌ها به طور ناشناس پاسخ می‌دهند: یعنی، آن‌ها نباید اِسم خود را بگویند.

یک کِلاس مَدرسه با 10 پسر و 10 دختر هم سِن خود را تصوّر کنید.
تنها چهار نفر از این دختران قبلاً آمیزش جنسی داشته‌اند.
این یعنی: شش دختر هنوز رابطه جنسی را شروع نکرده اند.
در پسران حدود سن 16 سالگی چنین است.
از میان آن‌ها هم فقط چهار پسر قبلاً رابطه جنسی داشته‌اند.

اغلب جوانان یار مناسب خود را پیدا نکرده‌اند.
برخی از حامله شدن می‌ترسند.
برخی احساس می‌کنند سن آنها کم است و یا از والدین می‌ترسند.
همه پسران و دختران باید فقط کاری را انجام دهند که برای آن‌ها درست است.