دوست من (17 ساله) بر اثر قطع نخاع فلج است. او دیروز برای من تعریف کرد: مادرش موهای ناحیه تناسلی او را برایش با ‌تراشیدن اصلاح می‌کند. این بدلیل احکام پاکیزگی در دین اسلام است. این یعنی چه؟ آیا واقعاً مهم است که او تراشیده شود؟

احکام پاکیزگی یعنی، تمیزبودن همانگونه که دین آن را تعیین کرده است.
دین اسلام می‌گوید: یک مسلمان، چه زن و چه مرد، باید در هنگام نماز پاکیزه باشد.
دوست شما دچار معلولیت فیزیکی است.
شاید حتی نماز هم نتواند بخواند.
اگر می‌تواند نماز بخواند:
پس شاید بتواند خودش نیز کار تراشیدن برای اصلاح را انجام دهد.

اگر مذهبی است، می‌تواند به مقررات عمل کند.
او می‌تواند در مورد این مسئله به تنهایی تصمیم‌گیری کند.
او همچنین می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که آیا تمایل به تراشیده شدن دارد یا نه.
اما اگر خود را نتراشد هم، یک مسلمان بد نیست.
شاید برای او، تراشیدن توسط مادرش خوشایند نباشد.
او می‌تواند تصمیم‌گیری کند: چه کسی اجازه دارد او را اصلاح کند؟

مهم این است: دوست تو دارای حقوقی شخصی است.
برای مثال یک حق شخصی می‌تواند این باشد:
او اجازه دارد خودش در مورد بدنش تصمیم‌گیری کند.
هیچ کس اجازه ندارد تا او را وادار به انجام کاری که برایش ناخوشایند است کند.
حتی اگر به دلیل معلولیتش باشد.