شما چه کمکی‌ میتوانید به من بکنید؟

ما میتوانیم قبل از هر چیز به تو اطلاعات مهم بدهیم

ما می‌خواهیم که در این کشور برای تو اتفاقات بد و نامطبوع نیفتد

تلاش ما در این زمینه است

به این‌خاطر ما بسیاری مطالب را برای تو توضیح میدهیم

تا اینکه تو بد و خوب را در این جامعه بدانی

 

ما به تو مستقیماً نمیتوانیم کمک کنیم، چون ما دفتر مشاوره نیستیم

ما مرکز اطلاعات برای بسیاری اشخاص هستیم که به دنبال کمک مناسب میگردند

در آلمان افراد زیادی در زمینه کمک‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان کار میکنند

کمک در موارد اضطراری، خشونت بدنی و روحی‌، خشونت جنسی‌

ما در جستجوی کمک مناسب برای تو تلاش می‌کنیم

ما می‌خواهیم که تو در امنیت زندگی‌ کنی‌