من بخاطر فرارم بدهی‌های سنگینی دارم. باید آن‌ها را تسویه کنم و می‌ترسم. چه کسی می‌تواند به من کمک کند؟

دختران بسیاری مشکلات شبیه مشکل شما را دارند.
آن‌ها قصد داشتند در اروپا به عنوان پرستار بچه یا آرایشگر کار کنند.
آن‌ها اغلب پس از سفر بدهی‌های سنگینی دارند.
برای این بدهی‌ها باید کار کنند.
بدین ترتیب این دخترها مجبور به انجام کاری می‌شوند که دوست ندارند.

برخی موفق به فرار می‌شوند.
اما اغلب نمی‌توانند داستان خود را تعریف کنند.
آن‌ها می‌ترسند:
اگر چیزی را فاش کنند برای خودشان و خانواده‌شان اتفاق بدی بیفتد.

آیا شما هم در موقعیتی مشابه قرار دارید؟
آیا شما هم قسم خورده‌اید که چیزی به کسی نگویید؟
در موسسه سُل‌وُدی SOLWODI (همبستگی با زنان نیازمند) زنانی کار می‌کنند که به دختران و زنان نیازمند کمک می‌کنند.
داستان خود را می‌توانید برای آن‌ها تعریف کنید.
با آن‌ها تماس برقرار کنید. به کمک آن‌ها می‌توانید سعی کنید راه حلی پیدا کنید.

موسسه سُل‌وُدی SOLWODI (همبستگی با زنان نیازمند) در شهر مونیخ: 27275859/089
برای تمامی محل‌های دیگر: www.solwodi.de

Text: SOLWODI München