من (15 ساله، پسر) یک دوست دختر آلمانی دارم. ما اغلب نظرات متفاوتی داریم: او لباس‌های سکسی می‌پوشد. اغلب بدون من به کاری مشغول می‌شود. من از این کار خوشم نمی‌آید. آیا دختران آلمانی همیشه همینطور هستند؟

همه دختران آلمانی یکسان نیستند.
اما برای بسیاری از دختران و زنان موارد زیر اهمیت دارند:
آن‌ها می‌خواهند دقیقاً مثل پسران و مردان آزاد زندگی کنند.
این یعنی: آن‌ها می‌خواهند حقوق برابر داشته باشند.

اما این به آن معنا نیست که آن‌ها می‌خواهند دوست پسر دیگری داشته باشند.
مسئله مهم برای دختران خودمختاری است.
آن‌ها می‌خواهند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند، برای مثال:
آن‌ها می‌خواهند لباس‌هایی بپوشند که دوست دارند.
آن‌ها می‌خواهند با دوستان دخترشان ملاقات کنند، گاهی نیز به تنهایی.
آن‌ها می‌خواهند با پسرها نیز دوست باشند.
اما این‌ها هیچ ربطی به رابطه‌ی شما دو نفر ندارند.
دوست دخترتان به شما علاقه‌ی زیادی دارد.
اما با این وجود، دوست دارد دختران و پسران دیگر را هم ملاقات کند.

هر دختری با دختر دیگر فرق دارد.
با دوست دخترتان در مورد احوالتان صحبت کنید.
آنچه را به آن علاقمند هستید، به هم بگویید.
بعد از آن می‌توانید یکدیگر را بهتر درک کنید.