(13 ساله، پسر) ما دیروز در مدرسه آموزشِ مَسائلِ جِنسی داشتیم. معلّم یک آلتِ تناسلیِ مردانه (Penis) ساخته شده از چوب و یک فَرَج (Vulva) ساخته شده از پارچه را به ما نشان داد. آن‌ها نشان می‌دهند که این اندام‌ها چِگونه ساخته شده‌اند. ما باید آن‌ها را لمس می‌کردیم. یکی از دوستانِ دخترم می‌گوید: این یک گُناه است. نباید یک چنین چیزی را لمس کرد. آیا این صَحیح است؟

مَوادِ آموزشی برایِ آموزشِ مَسائلِ جِنسی اَغلب برایِ لمس کردن و یادگیری هستند.
هدف این است که:
دختران و پسران باید با اندام‌هایِ جِنسی خود آشنا شوند.
دختران و پسران باید بدانند:
اندام‌هایِ جِنسی چگونه کار می‌کنند؟
مُهم است که همه‌یِ کودکان و جوانان آگاهی داشته باشند.
آنها باید بدنِ خود را بشناسند.

بعضی از افراد مُمکن است، از لمس کردنِ چنین چیزی شَرم داشته باشند.
شاید آن‌ها عادت نکرده باشند که راجع به اندام‌هایِ جِنسی صُحبت کنند.
اطّلاع کسب کردن حَرام یا گُناه نیست.
در هیچ کتابِ مُقدّسی نوشته نشده است:
نباید این مَواد را لَمس کرد.

دانستن در موردِ بدن و اندام‌هایِ جِنسی می‌تواند کُمک کننده باشد:
می‌تواند برایِ مُحافظت خود در برابرِ برخی از بیماری‌ها کُمک کننده باشد.
می‌تواند کمک کند تا زنان به طورِ ناخواسته باردار نشوند.
می‌تواند در برابر اطّلاعاتِ غَلط و خُرافات کُمک کننده باشد.
می‌تواند کُمک کند که هیچ‌ فردی نتواند به دُختران و پسران دروغ بگوید.