من با یک نفر سکس داشتم و از او برای این کار پول گرفتم. آیا این کار ممنوع است؟

اگر تو زیر ۱۸ سال هستی‌، کسی‌ اجازه پرداخت پول برای سکس را به تو ندارد

 بله این کار در آلمان ممنوع است

 

کار خلاف را تو نکردی و تو مجرم نیستی‌

کار خلاف را شخصی‌ کرده که با تو سکس داشته و رفتار غلطی انجام داده

این کار جرم دارد و اینگونه افراد میتوانند جریمه شوند

 

تو نباید این کار را بکنی‌

اگر کسی‌ این تقاضا را از تو بکند، تو میتوانی‌ به پلیس مراجعه کنی‌

پلیس به تو و دیگر نوجوانان کمک می‌کند که این اتفاق دیگر نیفتاد

 

این خوب است که تو در این باره حرف بزنی‌

شاید حرف زدن در این باره به تو کمک کند و تو سبک شده و حالت بهتر شود

این حرف را به یک شخص مورد اعتمادت بزن

شخصی‌ که با دانستن این ماجرا فکر بد در مورد تو نمیکند

 

برای این موضوع هم در آلمان دفاتر مشاوره وجود دارد:

برای نوجوانان پسر: http://www.marikas.de/

برای نوجوانان دختر: http://www.mimikry.net/

برای هر سنّ و هر جنسیتی: http://www.jadwiga-online.de/kontakt.php

برای زنان: http://www.solwodi.de/33.0.html?&L=0%3FkeepThis%3Dtrue