ሓንቲ ጀርመናዊት ዓርኪ ይደሊ ኣለኹ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ኣብዚ ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ብኸመይ ክትላለያ ትኽእል፧
ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ ስፖርት፡ ኣብ ክለባት፡ ዲስኮን ፓርቲን።
የዕርኽቱኻ ጓል የላልዩኻ።

ኣዋልድን ኣወዳትን ክዘናግዑ ይደልዩ።
ኣከዳድነእን ውን ካብቲ ንስኻ ትፈልጦ ፍልይ ክብል ይኽእል ኢዩ።
ኣብዚ ዓዲ ዋላሓንቲ ጸገም የለን።
በከዳድነእን ሕማቕ ሰብ ማለት ኣይኮናን።

ክብረት ይጽበዩ እዮም።
ዋላ ቃልዕ ክዳይ ይከደና እምበር ወዲ ክሕዘን ኣይደልያን እየን።
ምሳኻ ብዙሕ ከዕልላ ይደልያ።

መብዝሕተኦም ኣወዳትን ኣዋልድን ነንሕድሕዶም ይከባበሩ እዮም።
ክረዳድኡ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ይረኣኣዩ።
ብድሕሪ እዚ ይፋቐሩ።
ብድሕሪ ናይ ክልቲኦም ውሳኔ ውን ይሰዓዓሙ።