ሓወይ ምስ ኣወዳት ስጋዊ ርክብ ገይረ ኢሉኒ። ኣነ (ወዲ 15 ዓመት) ክርደኣኒ ኣይከኣለን። እዚ ደስ ዘብል ነገር ድዩ?

እወ ደስ ዘብል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ።

ሴክስ ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ደስ ዘብል ክኸውን ይኽእል እዩ።
ሴክስ ኣብ መንጎ ክልተ ኣወዳት እውን ደስ ከብል ይኽእል እዩ።
ሴክስ ኣብ መንጎ ኣዋልድ እውን ደስ ዘብል ክኸውን ይኽእል እዩ።
ዝተፈላለዩ ዓይነት ሴክስ እዩ ዘሎ።

ኩሉ ሰብ „ስምዒታዊ ቦታ“ ኣብ ኣካላቱ ኣለዎ።
„ስምዒታዊ ቦታ“ ማለት ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ ማለት‘ዩ።
ኣብ እዋን ሴክስ ድማ ስምዒት ዘላዕሉ ክፋል ኣካላትና እዮም።

ሓደ ካብቶም ኣካላት እምበኣር „ፕሮስታታ“ ይበሃል።
ፕሮስታታ ሓደ ክፋል ናይ ኣካላትና እዩ።
ብደገ ዝረአ ነገር ግን ኣይኮነን።
እቲ ፕሮስታታ ኣብ መቐመጫ ብዝግበር ምንቅስቓስ ይትንከፍ እዩ።
ንኣብነት ክልተ ኣወዳት ብመቐመጫ ስጋዊ ርክብ ምስ ዝገብሩ።
ናይ መቐመጫ ስጋዊ ርክብ ክበሃል እንከሎ‘ምበኣር:
ሓደ ወዲ መትሎኡ ናብ መቐመጫ ናይቲ ሓደ ወዲ ከእትዎ እንከሎ‘ዩ።
ከምዚ ዓይነት ስጋዊ ርክብ ንክልቲኦም ዘደስት ክኸውን ይኽእል እዩ።

ካልኦት „ስምዒታውያን ኣካላት“ ከኣ እዞም ዝስዕቡ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ:
መላእ መትሎ፡ ፍረ-ነብሲ፡ ሓምሓም ጡብ ወይ እንግደዓ እዮም።
ስለዚ ብዙሓት ካብዞም „ስምዒታውያን ቦታታት“ ብምቹእ ኣገባብ ተተናኺፎም፡ ስጋዊ ርክብ መሳጢ ክኸውን ይኽእል እዩ።