ባሊጋይ (13) ሓንቲ ቴሌፎን ለጊሱለይ። ክንፋኖ ከለና ክሓቕፎኒን ክስዕመንን ደልዩ። ከምዚታት እንድሕር ዘይፈቱ ኮይነ ስነስርዓት ዘይብላ ዶ ይበሃል።

እታ ተለፎን ምስ ሃበኪ ተሓጒስኪ ትኮኒ።
ስለቲ ህያብ ውን ኣመስጊንኪዮ ትኾኒ።

ህያብ ግን ንኻልእ ተግባር ዘገድደኪ ነገር ኣይኮነን።
ህያብ ማለት ንሓደ ከሐግሶ ትህቦ ማለት እዩ።
ሓጎስኪ ከተርእይዮ ተትኽእሊ ንባሊጋኺ ጽቡቕ እዩ።

ሓደ ሓደ እዋን ብህያብ ኣይትሕጎስን ኢኺ።
ምናልባት ኣይተድልየክን ትኸውን ወይ ከምታ ትደልያ ኣይትኸውንን ወይ ደስ ኣይትብለክን ትኸውን።
ይኹን ደኣምበር ምምስጋኑ ጽቡው እዩ።
እቲ ዝህበኪ ሰብ ንጽቡቕኪ ኢሉ እዩ።

እቲ ምሕቋፍን ምስዓምን ምስቲ ህያብ ወላሓንቲ ዘተሓሕዝ የብሉን።
ኣይፈቱን እየ ምባል ውን ትኽክል እዩ።

ከምዚ በሊ፡ ይፈትወካ ኢየ ከም ሰብ
ምሕቋፍን ምስዓምን ግን ኣይፈቱን እየ።
በጃኻ ተረዳኣኒ። እዚ ኣገዳሲ እዩ ነዓይ።

ባሊጋኺ ውን እዚ ክርደኦን ከኽብሮን እዩ ዘለዎ።
ከምኡ እንተ ዘይገይሩ ግን ካብ ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ሓገዝ ድለዪ።