ኣነ ወዲ 14 ዓመት እየ። ሓደ ኣላዪየይ ኩሉ ግዜ ክስዕመኒ ይደሊ። ኣነ ግነ ከምዚታት ከፈንፍነኒ መዓይ እዩ። ስለዚ እንታይ ክገብር ይኽእል፧

ኣላዪኻ ክስዕመካ ኣይፍቀድን እዩ።
ኣብዚ ሃገር ክሕገዙ ዘለዎም ሰባት ክትጥቀመሎም ኣይፍቀድን እዩ።
ክሕገዙ ዘለዎም ሰባት ማለት፡
ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ ሓገዝን ክንክን የድልዮ።
ስለዚ እዚ ኣላዪ ጌጋን ኩልኩል ነገርን ጌሩ።
እስኻ ክትሰዓም ከምዘይትደሊ ሓብሮ።
እዚ ንሱ ክኽበሎ ናይ ግድን እዩ።

እንተኣብዩካ ሓገዝ ድለ።
ንካልእ ኣላዪ ወይ ኣላዪት ወይ ወኪል ስዳራኻ ሓብር።
እሳቶም ውን እንተዘይሓጊዞምኻ ካልኦት ሰባት ድለ።
ክሳብ ዝኾነ ሰብ ዝሕግዘካ።

እቲ ቐንዲ ነገር ግን፡
ስሚዒትካ ቅቡል እዩ
ብሰንኪ እዚ መቕጻዕቲ የብልካን
ኣይደልን ክትብል መሰልካ እዩ።