ኣነ ወዲ 16 ዓመት ነዕሩኽተይ ወዲ ከም ዝፈቱው ወይ ግብረ ሶዶማዊ ምዃንኩ ካብ ዝነግሮም ንንየው ኩሎም ርሒቖሙኒ። ገሊኦም ከኣሞ ጸሊኦሙኒ ክሞቱ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ነዕሩኽትኻ ዝነገርካሎም መዓልቲ „Coming Out“ ትበሃል።
ተባዕን ጽቡቕ ተግባርን እዩ!
ብዙሓት መናእሰያት ብዛዕባ እዚ ንሰብ ክነግሩ ይፈርሁ እዮም።
ወለዶም ወይ የዕሩኽቶም ከይጸልእዎም ፍርሂ ኣለዎም።
ሓደ ሓደ እዋን እውን ከምኡ የጋጥም እዩ።
ናይ ሰብ ድሌት ዝፈርዱ ወይ ዝነጽጉ ሰባት ዋላ እውን ኣብዚ ዘበና ኣለዉ።
እዚ ዘሕዝንን ዘጉህን ተግባራት ደቂ ሰባት እዩ።
ካልኦት ከኣ ብዙሓት ኣለዉ ዝርዱኡኻን ዝቕበሉኻን። ክትረኽቦም ጥራይ እዩ ዘለካ።

ኣወዳት ኣለዉ ነወዳት ዘፍቅሩ!
መብዝሕትኡ ግዜ ምስ ካልኦት ከማኻ ግብረ ሶዶማውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምዝርራብ ጠቓሚ እዩ።
ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ማሕበር ናይዞም መናእሰያት ኣብዚ ትረክብ:
https://diversity-muenchen.de/
ኣብዚ ምስ ትኸይድ ኩነታትካ ዝፈልጡ ሰባት ትረክብ።
ሓደስቲ መሓዙት እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
ምኽንያቱ ንስኻ ዝገበርካዮ ኣበር የልቦን!
ምናልባሽ ኣብ ቤት ትምህርትኻ እውን ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ ክህሉው ይኽእል እዩ።
ወይ ድማ ኣብ ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈት ከይድካ ሓበሬታ ቅሰም:
https://diversity-muenchen.de/beratung-aufklaerung/beratung-hilfe/beratung-bis-27-jahre/

beratung@gladt.de: ኣብዚ ምኽሪ ብቋንቋታት ጀርመን, ዓረብ, ቱርኪ, እንግሊዝኛ, ፈረንሰኛን ኩርድን ትረኽቡ። ተወሰኽቲ ቋንቋታት ብጠለብ ክግበር ይከኣል!