ኣነ (ወዲ 16) ዓርኪ ሒዘ ኣለኹ። ብጣዕሚ ኢና ንፋቐር ደሓር ከኣ ክንቀራረብ እንከለና ደስ እዩ ዝብለና። ሕጂ ግና ስጋዊ ርክብ ክንፍጽም ደሊና። ብኸመይ ክንገብር ንኽእል? መትሎ ብኸመይ ናብታ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክኣቱ ይኽእል?

ዘይርግጸኛታት ምዃንኩም ንቡር ነገር እዩ።
ምኽንያቱ ክሳብ ሕጂ ስጋዊ ርክብ ስለዘይፈጸምኩም።
ናይ መጀመርያ እዋን ንብዙሓት ሰባት ቀሊል ኣይኮነን።
ቀጻሊ ስጋዊ ርክብ ምስ ጀመርኩም ክቐልል እዩ።
ኣካላታኩም ነሓድሕድኩም ብዝያዳ ክትላለይዎ ስለዝኾንኩም።
ነሓድሕድኩም ብዙሕ ተመክሮ ከድልየኩም እዩ።

ነሓድሕድኩም ክትደራረዙ እንከለኹም፡ ኣካላትኩም ብዝያዳ ክትላለይዎ ኢኹም።
እቲ ብልዕታ ተናኺፍካ ኣበይ ከምዘሎ ክፍለጠካ ይኽእል እዩ።
ብጥንቃቐ ኣጻብዕትኻ ኣብ ብልዕታ ከተእትዎ ትኽእል ኢኻ።
ዓርክኻ ከኣ ንመትሎኻ ክትደርዞ ትኽእል እያ።
ባዕላ እውን ንመትሎኻ ናብ ብልዕታ ክትሶኽዖ ትኽእል እያ።
ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ነሓድሕድኩም ክትመያየጡ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ኣገዳሲ ነገር: ሴክስ ደስ እናበለኹም ክኸውን ኣለዎ።
የቐንዝወኒ ኣሎ እንተ ኢላትካ
ከተቋርጾ ኣለካ።
ስምዒታት ስጋዊ ርክባትኩብ ብዝያዳ ክትላለይዎ ግዜ ዘድልዮ ነገራት እዩ።
ንድሕሪ ቅሩብ እዋን ክትሰምሩ ትኽእሉ ኢኹም።