ኣነ (ወዲ 17 ዓመት) ዓርኪ ኣላትኒ። ኣብ ናይ ማህጸን ሓኪም ከይዳ ነይራ። ንሳ ከም ትብሎ ኩለን ኣዋልድ ኣብኡ ይኸዳ። ኣወዳት ዝኸድዎ ኮምኡ ሓኪም ከ ኣሎዶ?

እወ ሓኪም ኣሎ።
እቲ ሓኪም „ኣንድሮሎጂስት“ ይበሃል።
መብዝሕትኡ ግዜ ዩሮሎጂስት እውን እዩ።
ብብዙሕ ጉዳይ ናብዚ ሓኪም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።
ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ወይ ብዛዕባ ኣካላትካ ሕቶታት እንተለካ ክትከይድ ትኽእል።
ኣብ መትሎኻ ዝኾነ ዘይንቡር ነገር እንተ ወጺኡካ።
ኣካላትካ ስለ ዝቀያየር ዘሎ ርግጸኛ እንተ ዘይኮንካ።

ኣገዳሲ ነገር ድማ:
በይንኻ እውን ኩሉ ግዜ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።
እቲ ሓኪም ክምርምረካ ይኽእል እዩ።
እንተደሊኻ ማለት እዩ።

ኣካላትካ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ።
ለውጥታት ከጋጥም እንከሎ እውን ይርደኣካ።
ገለ ለውጥታት ምስ ዘጋጥም ናብ „ዩሮሎጂስት“ ምኻድ የድሊ።
ንኣብነት ተሪር እሳር ኣብ ፍረነብስኻ ምስ ዝስማዓካ።
ሓኪም ክርእየካ ኣለዎ ከምዚ ምስ ዘጋጥም።
ኣብዚ ምስ ትጥውቕ ሓኪም ኣብ ከባቢኻ ክትረክብ ትኽል:
http://www.urologenportal.de/patienten/urologensuche.html?_ga=2.176741090.657452144.1525423126-2097382778.1524050206