ኣነ (ጓል 13 ዓመት) ንዓርከይ ሓንቲ ሰክሲ ስእሊ ናተይ ክሰደሉ ደልየ። ኣብቲ ስእሊ ዳርጋ ጥራየይ እየ ዘለኹ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ግን ሓደ ሰብ እዚ ናይ ህጻናት ፖርኖ ግራፊ „Kinderpornographie“ እዩ ኢሉኒ። ክቕጻዕ ይኽእል ድየ፧

ኣይፋሉን፡ ብሕጊ መቕጻዕቲ ኣይመጻክን እዩ።

ከም ህጻን መጠን ጓል 14 ዓመት „ዕድመ ናይ ገበን ሓላፍነት ትወስድሉ“ ኣይኮነን።

ከም ህጻን መጠን ጓል 13 ዓመት ኮይንኪ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከም ገበነኛ ክትቁጸሪ ኣይትኽእልን ኢኺ።

ወለድኺ ወይ ኣለይትኺ ግን ክኽልክሉኺ ይኽእሉ እዮም።

ይኹን ደኣምበር ሓደ ሓደ ነገራት ኣለዉ ክትግንዘብሎም ዘለኪ።

ንኣብነት ዓርክኺ ክቕጻዕ ይኽእል እዩ።

ልዕሊ 14 ምስ ዝኸውን ህጻን ኣይኮነን።

ሓደ ሓደ ግዜ ስእልታት ዝኽልከሉ ንስኺ ህጻን ጓል 13 ስለዝኾንኪ እዩ።

መዓስ እዩ ከምዚ ዝኸውን፧

  • እንተ ደኣ እቲ ስእሊ ነሓደ ሰብ ትሕቲ 14 ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ዘርኢ ኮይኑ።
  • እንተ ደኣ እቲ ስእሊ ብፍላይ ኣጥባትን ማእከል ኣስላፍ ዘሎ ኣከባቢ ምስ ዘርኢ

ዕድመ ብዘየገድስ ኩልኩል ዝኾኑ ነገራት:

  • እንተ ደኣ ሓንቲ ሰብ ንኸምዚ ዓይነት ስእሊ ክትገብር እንተ ድዒሳ ወይ ተገዲዳ።
  • ናብ ዘይትደልዮ ሰብ እቲ ስእሊ ብዘይ ድሌታ ምስ ዝመሓላለፍ።

ካልእ ኩልኩል ዝኾነ ነገር:

ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ብዘይ ፍቓድ ምስ ዘመሓላልፍ።

ሓደ ሓደ እዋን የጋጥም እዩ እዚ።

ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ሓገዝ ምስ ትደልዪ ኣብዚ ክትውከሲ ትኽእሊ ኢኺ:

http://www.nina-info.de/save-me-online/kontakt-beratung.html