ኣነ ጓል 14 ዓመት ኢየ። ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ይከኣል ድዩ፧

ኩሉ ምትንኻብ ኣብ ናይ ስምዒታዊ ከባቢ „ሴክስ“ ኢልና ንሰምዮ።
እዚ ኣብ ጀርመን ቅድሚ መርዓ ብመሰረቱ ፉቑድ እዩ።
ግን ክልቲኦም ጽምዲ ፍቓደኛታት ክኾኑ ኣለዎም።
ስለኢ ስጋዊ ርክብ እንተ ዘይደሊኻ ውን ጸገም የለን።

እዚ ኣብ ጀርመን ኣብ ሕጊ ሰፊሩ ውን ኣሎ።
ንሰብ ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ምግዳድ ኩልኩል እዩ።
ንዓኻ ውን ዝግድደካ ሰብ ክህሉ የብሉን።
ኩሉ ግዜ ኣይደልን ኢየ ክትብል ትኽእል ኢኻ።

ሓሳባትካ ውን ክትቅይር ትኽእል ኢኻ።
ምናልባት ድሒርካ ስጋዊ ርክብ ክትፍጽም ትደሊ ትኸውን።
ስለዚ ድርቕ ምባል ኣየድልየካን እዩ።
ደቂ ሰባት ኩሉ ጊዜ ስጋዊ ርክብ ክገብሩ ድሌት የብለሙን።
ሓደ ሓደ ጊዜ ደስ ይብሎም ሓደ ሓደ ጊዜ ግን ኣይደልዩን።
እዚ ኸኣ ንቡር እዩ።

ንስኺ ብጣዕሚ ንእሽቶይ ኢኺ ዘለኺ።
እንታይ ትደልዪ ኣጸቢቕኪ ሕሰብሉ።
ኣብ ስዒቡ ዘሎ ጽሑፋት እቲ ትኽክል ናይ ስጋዊ ርክብ ናይ ዕድመ ዶብ ተገሊጹ ኣሎ።