ኣነ (ጓል 15 ዓመት) ነቲ ዝፈትዎ ዓርከይ ሓንቲ ሴክሲ ዝኾነት ስእሊ ናተይ ክሰደሉ ደልየ ኣለኹ። ብላዕሊ ዝኾነ ክዳን የብለይን ረጂ እውን የብለይን። መሓዘይ ግን እታ ስእሊ ከይሰደሉ ተማሕጺናትኒ። እንታይ ዓይነት ጸገማት ከጋጥም ይኽእል ድዩ፧

ብዙሓት ኣዋልድን ኣወዳትን ንየዕሩኽተን ከሐጉሳ ወይ ከሐጉሱ ይደልዩ።
ምናልባሽ ሴክሲ ክኾናሎም ወይ ክኸኑለይ ይደልዩ እዩ።
ሓደ ሓደ ነገራት ክንጥንቀቐሎም ዘለና ነገራት ግን ኣለዉ።

እቲ ንጹር ነገር: ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክትሰዲ እንከለኺ ንመን ትሰድሉ ከም ዘለኺ ክትሓስብሉ ይግባእ።
እዚ ኣዝዩ ውልቃዊ ነገር ኮይኑ፡ ንዓርክኺ ክሳብ ክንደይ ከም ትኣምንዮ ዘረጋግጽ ነገር እዩ።
ክትሓትዩ ዘለኪ ነገራት ግን:
ዓርክኺ እቲ ስእሊ ይደልዮ ድዩ?
ንዝኾነ ሰብ ዘይደልዮ እንተ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክትሰድሉ ኣይግባእን።
እዚ ከም ገበን እውን ክቑጸር ይከኣል እዩ።

ክትሓስብሉ ዘለኪ:
ስእልኺ መን ክወስድ ከም ዝኽእል ናትኪ ስእሊ ስለ ዝኾነ ባዕልኺ ኢኺ ትውስኒ።
እቲ ስእሊ ምስ ሰደድክዮ ግን ብርግጽ እቲ ስእሊ እንታይ ከም ዝኾነ ክትፈልጢ ኣይትኽልን ኢኺ።
ስለዚ ጽቡቕ ጌርኪ ሕሰብሉ: ነቲ ስእሊ ትሰድሉ ሰብ ክትኣምንዮ ትኽእሊ ዲኺ።
ዝኾነ ሰብ ብዘይ ናትኪ ፍቓድ ስእልኺ ናብ ካልእ ከመሓላልፍ መሰል የብሉን።
እቲ ሰብ ነቲ እምነት እንተ ክሒዱ፡ ንሱ እዩ በደለኛ።
ኣብዚ ኣርእስቲ ሓገዝ ዘድልየኪ እንተ ኮይኑ ኣብዚ ክትውከሲ ትኽእሊ ኢኺ:
http://www.nina-info.de/save-me-online/kontakt-beratung.html