ኣነ (ጓል 17 ዓመት) ትማሊ መስተ ጥዒመ። ደሓር ዓርከይ ኣብ ኣጥባተይን ኣብ መንጎ ኣስላፈይን ተናኺፉኒ። ኣነ ግን ደስ ኣይበለንን። ግን ክዛረብ ኣይከኣልኩን መልሓሰይ ተለዂቱ ስለ ዝነበረ። መሓዛይ ከም ዝነገረትኒ ግን መስተ ስለ ዝሰተኹ እየ ምዝራብ ስኢነ። ስለዚ ኣነ ድየ ገገኛ፧

ብርግጽ! ገገኛ ኣይኮንክን።
ከምዚ ምስ ዘጋጥም ንነብስኺ ከም ገገኛ ክትቆጽርያ ኣይግባእን።
እንተ ዘይደሊኺ ዝኾነ ሰብ ክትንክፈኪ ኣይግበኣን።

ሓደ ሓደ እዋን ሕማቕ መዓልቲ ኣሎ።
ዋላ እውን ምስ ትፈልጥዮ ሰብ!
ሓደ ሓደ እዋን ኣብ መጀመርያ ጥዑም ምሸት ኮይኑ ይጅምር።
ጸኒሑ ግን ዘይትደልይዮ ነገራት የጋጥሙ።
እቲ ቅኑዕ ስምዒትኪ ዝበሎን ዝደልዮን ጥራይ እዩ!
ዋላ እውን ሕጊ ዝብሎ:
ምስዓም፡ ምትንኻው ወይ ስጋዊ ርክብ ምስ ዘይደልዮ ሰብ ወይ ምስ ዘይትደልዮ ሰብ ምግባር ኩልኩል እዩ።
ዋላ እውን ኣብታ እዋን ኢቲኣ ብግልጺ ክትዛረቢ ኣይትኽኣሊ።
ዋላ እውን ሰቲኺ አምቢ ምባል ስኢንኪ እንተለኺ።
እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ደስ ይብለኪ ኣሎ ድዩ የለን ንምርድኦም ኣጸጋሚ ኣይኮነን።

ኩሉ ግዜ ሓገዝ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብ ምዩኒክ ንኣብነት IMMA Beratungs-Stelle ኣማኸርቲ ኣለው: http://www.imma.de/einrichtungen/beratungsstelle/kontakt.html
ኣብ መላእ ጀርመን ድማ ኣዋልድን ኣግባዝን ሓገዝ ክረኽብሉ ዝኽእሉሉ ኣብዚ ትረኽቡ: https://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung