እዚ ገጽ እዚ ሕጂ ሪኤዮ። ክፈልጥ ይደሊ እየ። መን ሕቶታተይ ክምልሰለይ ይኽእል፧ መን ኢኹም ንስኹም፧

ንሕና 3 ሰቀንስትዮ ኢና።
ክልተ ካባና ኣብ ጀርመን ተወሊድና።
ሓንቲ ድማ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ንባዕላ ስደተኛ ኮይና መጺኣ።

ኩላትና ኣብ ማሕበራዊ መንበሪ ንሰርሕ ኢና።
እቲ ንሕና ንሰርሓሉ AMYNA ይበሃል።
ካልኦት 7 ደወንስትዮ እውን ኣብዚ ይሰርሓ እየን።
ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ መንበሪ ቦታ ዝሰርሑ ሰባት፡ ንውጽዓት ዝሕግዙ እዮም።

ናትና ስራሕ ዘለዎ ዕላማ:
ኣዋልድን ኣወዳትን ካብ ናይ ስጋዊ ርክብ ግፍዒ ክንክን ንምሃብ እዩ።
ቅድሚ ዝኾነ ምዃኑ ክንሕግዝ ንደሊ።
ስለዚ ንኻልኦት ዓበይቲ እውን ብዛዕባ ብዙሓት ኣገደስቲ ኣርእስቲ ንሕብር ኢና።
ኣብዚ ገጽ ድማ ብዙሓት ሕቶታት በዋልድን ኣወዳትን ዝመጹና ክንምልስ ንፍትን።

ዝኾነ ጸገም እንተ ኣጋጢሙኪ ከኣ፡
ኣበይ ሓገዝ ክትረኽቢ ከም ትኽእሊ ነርእየኪ!

ኣብዛ መራኸቢት ጠውቕ፡ https://refu-tips.de/ti/category/help-hilfe-ti/