ካብ ክንደይ ዓመት ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ምፍቀደኒ፧

ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ።
ዕድመኻን እቲ ዝምድና ምስ መጻምድትኻን።
ኣብዚ ሰንጠረጅ ስጋዊ ርክብ ዝፍቀድን ዘይፍቀድን ክትከታተል ትኽእል።

ዕድመ 0-13 14-15 16-17 18-20 21+
0-13 ኣይፋል ኣይፋል ኣይፋል ኣይፋል ኣይፋል
14-15 ኣይፋል እወ እወ እወ ኣይፋል
16-17 ኣይፋል እወ እወ እወ እወ
18-20 ኣይፋል እወ እወ እወ እወ
21+ ኣይፋል ኣይፋል እወ እወ እወ

እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ግን፡ ብክልቲኦም ሸነኽ ድሌት ክህሉ ይግባእ።
ሓደ ምስ ዝኣቢ፡ ስጋዊ ርክብ ኩልኩል ይኸውን።
ዝኾነ ሰብ ን ስጋዊ ርክብ ክግድድ ኣይፍቀድን።

ኣብ መንበሪ ጉጅለ ወይ ኣብ ሃይም ትቕመጥ፧
ኣብዚ መንበሪ ክሳብ 16 ትኸውን ስጋዊ ርክብ ኣይፍቀደካን እዩ።

ስጋዊ ርክብ ኣብ መንጎ እዞም ሰባት ኩልኩል እዩ

  • ስድራን ደቆምን
  • ሰይተቦ ሰብኣይ ኣደን ደቆምን
  • መምህር ምስ ተመሃሮ
  • ኣለይቲ ምስ መንእሰያት ኣብ መንበሪ ጉጅለ ወይ ናይ መንእሰያት መዕቆቢ
  • ኣብ ግዜ ሞያዊ ስልጠና፡ ኣብ እዋን ስራሕ ወይ ኣብ ፕራክቲኩም መምህርካ ምሳኻ ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ኩልኩል እዩ።
  • ኣብ ሓደ ስድራቤት ተዓቒብካ ትነብር እንድሕር ኣለኻ፡ እቶም ኣለይቲ ስድራኻ ምሳኻ ስጋዊ ርክብ ክፍጽሙ ኣይፍቀድን እዩ።
  • ዋላ ውን ወኪል ናይ ሕጊ ኣላዪኻ ውን ምሳኻ ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ኣይከኣልን።

ዝኾነ ይኹም ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ምሳኻ ስጋዊ ርክብ ክፍጽሙ ኣይፍቀድን እዩ።
ከምዚ ምስ ዘጋጥም ብቕልጡፍ ሓገዝ ኣምጽእ።