ወለደይ ዝምርዓወኒ ሰብኣይ ኣምጺኦምለይ። ኣነ ግን ክምርዖ ድሌት የብለይን! እንታይ ክገብር ይኽእል፧

እዚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነዓኺ።
ሰብ ንመርዓ ከተገድዶ
ኣብ ጀርመን ፍቑድ ኣይኮነን።

ዝተፈላለየ መዋጽኦ ኣለኪ፡
እቲ ቐዳማይ
ምስ ወለድኺ ብዛዕባ እዚ ክትዘራረቢ ፈትኒ።
ምናልባት ወለድኺ ዘይሕጋዊ ነገር ይገብሩ ከምዘለዉ ኣይፈልጡን ይኾኑ።
ምናልባት ውን ኣይሰምዑኽን ይኾኑ።

እቲ ኻልኣይ መንገዲ ድማ፡
ወለድኺ ቅድሚ እቲ መርዓ ገዲፍክዮም ክትወጺ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብዚ ኩነታት ድማ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ግን ዝኾነ ሰብ እቲ ሓሲብክዮ ዘለኺ መደብ ክፈልጦ የብሉን።

ናብ ቩስተን ሮሰ ክትድውሊ ትኽእሊ ኢኺ።
ቁጽሪ ተለፎን ድማ 0 89 – 45 21 63 50 እዩ።
እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ድማ ኩሉ ናይ ሓገዛት ተኽእሎ ይፈልጥዎ እዮም።
ምሳኺ ኮይኖም እንታይ ክትገብሪ እምትኽእሊ ይሓስቡ።
ኣብ ተለፎን ውን ሽምኪ ምንጋር ኣየድሊን እዩ።

ብ ማሕበር ቩስተን ሮዘ ዝተዳለወ (IMMA e.V.)