ዓርከይ ወዲ 15 ዓመት እዩ ኣነ ውን ጓል 15 ዓመት እየ ብጣዕሚ ኢና ኸኣ ንፋቐር። ሕጂ ድማ ስጋዊ ርክብ ምሳይ ክፍጽም ደልዩ። ስለዚ መታን ከይገድፈኒ ከተግብሮ ኣለኒ ማለት ድዩ፧

ክልቴኹም ትፍተዉ እንተኾንኩም ጽቡቕ እዩ።
ሕጂ ድማ ዓርክኺ ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ደሊዩ።
ኩሉ ሰውነቲ ክተናኽፈኪ ይደሊ ከምኡ ውን ሓቢርኩም ስምዒትኩም ከተርውዩ ይደሊ
ብመሰረቱ እዚ ቅቡል እዩ።

እስኺ ግን እንተዘይትደልዩ ኮይንኪ
ዘይመድለይኺ ምኽንያት ውን ቅቡል እዩ።
ክልተ ዝፋቐሩ ሰባት ኩሉ ትምኒቶም ሓደ እዩ ማለት ኣይኮነን።

ክሳብ ክንደይ ከም ትፈትውዮ ግለጽሉ።
ንስጋዊ ርክብ ግን ቅርብቲ ከምዘይኮንኪ ግለጽሉ
ምናልባት ይኹሪ ይኸውን ንስኺ ውን ኣይተፍቅርዮን ኢኺ ኢሉ ይሓስብ ይኸውን።
ንባዕልኺ ንኸምዚታት ግዜ ከምዘድልየኪ ኣብርህሉ።

ስጋዊ ርክብ ዕጋበት ዝህልዎ ውን ብክልተኹም ሸነኽ ብድሌት ምስ ተተግብርዎ እዩ።
ንኻልእ ሰብ ደስ ክብሎ ኢልካ ተዘውትሮ ስጋዊ ርክብ ጽቡቕ ኣይኮነን።

ምናልባት ንስኺ ንስጋዊ ርክብ ቅርብቲ ስጋብ ትኾኒ ይጽበ ይኸውን።
ምናልባት ውን ሓሳብኪ ክትቅይሪ ይደፋፍኣኪ ይኸውን።
ምናልባት ውን ይገድፈኪ ይኸውን
ስጋዊ ርክብ ግን ንሱ ምሳኺ ንዘልኣለም ንኽነብር መረጋገጺ ኣይኮነን።

ስለዚ ንስኺ ንነብስኺ ክትሕልዋ ኣገዳሲ እዩ።
እቲ ንዓኺ ጽቡቕ ጥብልዮን ንዓኺ ጠቓሚ ዝኾነን ክትፈልጢ ኣገዳሲ እዩ