ጥንሲ ሒዘ፡ ኣነ ግን ክወልዶ ኣይደለኹን። እንታይ ተገበርኩ ይሕሸኒ፧

ቆልዓ ትወልድዮ ዲኺ ኣይትወልድዮን ባዕልኺ ኢኺ ትውስኒ።
ምስ ትኣምንዮ ሰብ ብዛዕባ እዚ ከተማኽርዮ ትኽእሊ ኢኺ።
እቲ ውሳኔ ግን ናትኪ ኢዩ ዝኸውን።

ጥንሲ ከተቋርጺ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብ ጀርመን እዚ ፍቑድ እዩ።
እዚ ግን እቲ ህጻን ገና ድቂ ክሳብ ዘሎ እዋን ጥራይ እዩ።
እዚ ማለት፡ ቅድሚ ናይ ሰለስተ ወርሒ ጥንሲ ክሳብ ዝኸውን እዩ።
እንተ ደኣ ትሕቲ 18 ዓመት ኣለኪ እሞ ኸኣ ብ ኦፖረሽን መደንዘዚ ተወጊእኪ ክትሓርሲ ደሊኺ፡
ስድራኺ ወይ ኣለይትኺ ውን ምሳኺ ክውስኑ ኣለዎም።

ብቅድሚ እዚ ውን ኣብ ናይ ጥንሲ ግጭት ኣማኸርቲ ክኢላታት ክትከዲ ኣለኪ።
ኣብዚ ኣድራሻ ናይዞም ኣማኸርቲ ትረኽቢ፡ http://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstellensuche
ዘፍርሕ ዋላሓንቲ የብሉን፡ ምሳኺ ክዘራረቡ ጥራይ እዮም።
ስለምንታይ ጥንሲ ክትሰዲ ከም ዝደለኺ ክትገልጽሎም ትኽእሊ ኢኺ።
ብድሕሪ እዚ ኣብኡ ከም ዝተሳተፍኪ ምስክር ክህቡኺ እዮም።
እቲ ምስክር ድማ ጥንሲ ንምስዳድ ከድልየኪ እዩ።
ጥንሲ ትሰድሉ ኣድራሻ ናይ ሓኪም ወይ ናይ ሕክምና ውን ክህቡኺ ኢዮም።
ኣብኡ ኬድኪ ክትሰድዮ ድማ እቲ ውሕስነት ዘለዎ ኣገባብ እዩ።
ካልእ ኣገባብ ክትጥቀሚ ከይትሓስቢ። ምኽንያቱ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ክትበጽሒ ስለ ትኽእሊ።

እቲ ድቂ ህጻን ምስ ዝኸውን ግን ክትወልድዮ ጥራይ እዩ ዘለኪ።
እቲ ህጻን ውን ን ካልኦት ስድራቤት ክትህብዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ቤት ጽሕፈት ዩገንድ ኣምት ውን ነቲ ህጻን ስድራቤት ክረኽበሉ ይኽእል ኢዩ።