ሓንቲ ጓል ኣፍቂረ ሞ ምስኣ ውን ዝምድና ክገብር ድሌተይ ኢዩ። ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ሰብ ከተፍቅር ጽቡቕ ነገር እዩ።
ብዙሕ ጊዜ ውን ምስኣ ከተሕልፍ ትደሊ።
ከም ትፈትዋ ውን ክትገልጸላ ትደሊ።
እዚ ድማ ጽቡቕን ንቡሩን ኢዩ!

ሓደ ሓደ ግዜ ውን ግዜ በሊዕ ኢልካ ትሓስብ።
ምናልባት እሳ ውን ትፈትወካ ትኸውን።
ምናልባት ውን ርግጸኛ ኣይኮነትን።
ምናልባት ድማ ኣየፍቀረትን ትኸውን።

ድሌት ናይቲ ካልእ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።
እንታይ ከም ትደሊ ኩሉ ግዜ ክትነግር ትኽእል ኢኻ።
ስምዒትካ ውን ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ።

እታ ጓል እንታይ ከም ትደሊ ሕተታ
ንሳ ውን ባዕላ ስሚዒታን ድሌታን ክትነግረካ ኢያ።
እንተ ዘይደልያ ድማ ክትትንክፋን ክትስዕማን መሰል የብልካን።
ንስኻ ተዘይደሊኻ ውን ንሳ ክትትንክፈካን ክትስዕመካን መሰል የብላን።