ሓኪመይ ኤች. ኣይ.ቪ ወይ ኤይድስ ንዓይ (16) እንተለኒ ሓቲታትኒ። እንታይ እዩ ኤች.ኣይ.ቪ፧ እንታይ እዩ ኸ ኤይድስ፧

ኤች.ኣይ.ቪን ኤይድስን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም።
ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ እዩ።
ቫይረስ ኣብ ነብስኺ ኣይረእን እዩ ከሕምመኪ ከኣ ይኽእል እዩ።
ኤይድስ ድማ በቲ ቫይረስ ክመጽእ ዝኽእል ሕማም እዩ።
እቲ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ሰውነትኪ እንተ ጸኒሑ ኤይድስ ክሕዘኪ ይኽእል እዩ።
ኤይድስ ክሓዊ ዘይክእል ቀታሊ ሕማም እዩ።

ንኤች.ኣይ.ቪ ግን ጽቡቕ ምድሃኒት ይርከቦ።
እቲ መድሃኒት ምስ ትወስዲ፡ እቶም ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ እንዳ ወሓዱ ይኸዱ።
ንሰብ ከኣ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ከተላግብሉ ኣይትኽእልን ኢኺ።
እቲ ሕማም ኤይድስ ከኣ ኣይሕዘክን እዩ።
እቲ መድሃኒት እንዳ ወሰድኪ ንነዊሕ እዋን ክትነብሪ ትኽእሊ ኢኺ።

ኣብ ጀርመን ነቲ መድሃኒት ባዕልኺ ምኽፋል ኣየድልየክን እዩ።
እቲ ናትኪ ናይ መድሕን ትካል እዩ ነቲ መድሃኒት ናይ ኤች.ኣይ.ቪ ዝኸፍሎ።
ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ንመን ብዛዕባ እዚ ክነግሩ ከም ዘለዎም ባዕሎም እዮም ዝውስኑ።
ካልኦት ሰባት ኤች.ኣይ.ቪ ዘለዎም ንኻልእ ሰብ ምንጋር ግን ኩልኩል እዩ።

ካብዞም ዝስዕቡ ነገራት ምጥንቃቕ የድልየኪ:

  • ብዘይ ኮንዶም ስጋዊ ርክብ ኣይተዘውትሪ (ስጋዊ ርክብ ብብልዕቲ ኮነ ብመዓኮር)
  • ሓሹሽ ኣይትወግኢ፡ ብዝተጠቕመ መርፍእ ምጥቃም ሓደገኛ እዩ። ዝተጠቕመ መውግኢ ድማ ንኻልእ ሰብ ኣይትሃቢ።
  • እንተ ደኣ ደም ወጺእኪ ወይ ጥባሕ ቁስሊ ኣብ ነብስኺ ኣለኪ፡ ናይ ካልእ ሰብ ደም ብቁስልኺ ከይኣቱ ተጠንቀቒ።

Text: AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
www.zas-schwaben.de