ስጋዊ ርክብ ድሕሪ ምፍጻም ገንዘብ ተቐቢለዮ። እዚ ኩልኩል ድዩ፧

ትሕቲ 18 ዓመት እንተ ኩንኪ።
ኣብዚ ዕድመ ንስጋዊ ርክብ ገንዘብ ክኽፍለኪ ኣይፍቀድን እዩ።
እዚ ኣብ ጀርመን ኩልኩል እዩ።

ሕማቕ ነገር ግን ኣይገበርክን።
ኣስተውዕሊ! ስለ ኸምዚ ዝገበርኪ ኣይክትቅጽዕን ኢኺ።
እቶም ምሳኺ ስጋዊ ርክብ ዝፈጸሙ ግን ጌጋ ተግባር ኢዮም ኣተግቢሮም።
ንሳቶም ክቕጽዑ ይኽእሉ ኢዮም።

ካልኣይ ግዜ ክትደግምዮ ኣየድልየክን ኢዩ።
ናብ ፖሊስ ውን ክትሕብሪ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብዚ ሃገድ ድማ ፖሊስ እዚ ተግባር እዞም ሰባት ከይደግሙ ይተሓባበሩኺ።

ብዛዕባ እዚ እንተተማማዪጥክሉ ጽቡቕ እዩ።
ምናልባት ብድሕሪ እዚ ነዓኺ ውን ይፎኽሶኪ ይኸውን እዩ።
ነዚ ክትገልጽሉ ትኽእልሉ እሙን ሰብ ድለዪ።
ስለ ከምዚ ዝገበርኪ ክጸልኣኪ ዘይክእል ሰብ።

ናይዚ ጉዳይ ኣማኸርቲ ቦታታት እውን ኣሎ።
ንደቂ መንእሰያት ተባዕትዮ: http://www.marikas.de/
ን መንእሰያት ደቀንስትዮ: http://www.mimikry.net/
ንኹሎም: http://www.jadwiga-online.de/kontakt.php
ን ደቀንስትዮ : http://www.solwodi.de/33.0.html?&L=0%3FkeepThis%3Dtrue