በቐዳማይ ኣብ ሓደ ፓርቲ ከይደ ነይረ (ጓል 16 ዓመት) ኣብ መንጎ ክዝክሮ ዘይክእል „Filmriss“ ነገር ኣሎ። እቲ ዝገርም መስተ ዝበሃል ነገር ኣይጠዓምኩን ሓሺሽ እውን ኣይወሰድኩን። እንታይ ኮይነ ክበሃል ይከኣል፧

ከምዚ ዓይነት ተረሳዒ ህሞት ዘሻቕል ነገር እዩ።
ምኽንያቱ ዘጋጠመ ነገራት ፍጹም ኣይዝከረክን ማለት እዩ።
ዋላ እውን ከይደቀስኪ ከለኺ።

ምናልባሽ መሓዙትኪ ዘጋጠመኪ ኩነታት ይፈልጣ ይኾና።
መጀመርያ ንዓተን ሕተትየን።
ደሓር ናብ ሓኪም ክትከዲ ይግባእ።
ሓሚምኪ ከይትህልዊ ክትርኤኪ ትኽእል እያ።

ዝኾነ ሰብ ዕጸ-ፋርስ ኣብቲ ትሰትይሉ ዝነበርኪ ብርጭቆ የእትይሉ ክኸውን ይኽእል እዩ።
መብዝሕትኡ ግዜ እዚ ነገር „K.O.-Tropfen“ ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ዝኾነ ጣዕሚ ወይ ሽታ የብሎምን።
ኣብ ትሰትይዮ ነገር ሓቢኦም የንጥቡልኪ።
ሓይልኺ ይደኽመኪ ነብስኺ ክትኣልዪ ኣይትኽእልን ወይ ዝለመስኪ ኮይኑ ይስመዓኪ።
ድሒሩ እውን ናይ ምዝካር ሃጓፍ ወይ Filmriss የጋጥም።

ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ሓኪምኪ ክትዛረቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ናብ ኣማኸርቲ ትካል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ክትሰደኪ ትኽእል ኢያ።
ዘጋጠመ ነገር ዘይምፍላጥ ከሻቕለኪ ይኽእል እዩ።
ስለዚ ሓገዝ ድለዪ።