ብዙሓት የዕሩኽተይ ናይ ፖርኖ ፊልም ይርእዩ እዮም። ኣነ (ወዲ 14 ዓመት) እውን መሳጢ ኮይኑ ረኺበዮ። ነቶም ፊልምታት እውን ክርእዮም ይደሊ። የዕሩኽተይ ግና ብምስጢር ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ነጊሮምኒ። ንዓበይቲ እውን ብዛዕባ እዚ ክነግር ከም ዘይብለይ ሓቢሮምኒ። ስለምንታይ እዩ እዚ፧

መናእሰያት ትሕቲ 18 ዓመት ፖርኖ ፊልም ክርእዩ ኣይፍቀደሎምን እዩ።
ብፍላይ ድማ ዓበይቲ ነዞም መናእሰያት ከፍቅድሎም ኣይፍቀደሎምን እዩ።
እዚ ብሕጊ ኩልኩል እዩ።

እቲ ሕጊ ድማ ንትሕተ-ዕድመ ኣዋልድን ኣወዳትን ውሕስነት ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ።
መናእሰያት ብዙሕ ተሞክሮታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ዕድመ ይገብሩ እዮም።
እንታይ ደስ ከም ዝብሎም ባዕሎም ክፈልጡ ይኽእሉ።
ንዕኦም ደስ ዘብሎም ነገራት።
ከምኡ ድማ ዘስ ዘይብሎም ነገራት።
ናይ ፖርኖ ፊልም ከኣ ነዚ ክጸልዎ ይኽእል።

ዋላ እውን እቶም መናእሰያት ውሑድ ተመኩሮታት ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ይሃልዎም:
እቲ ናይ ፖርኖ ፊልም ከደናግሮም ይኽእል እዩ።
እዞም ፊልምታት ስጋዊ ርክብ ኣብ ቅድሚ ካሜራ እንዳ ተቐድሑ ጥራይ እዮም ዝቕረጹ።
እቶም ሰባትን ስምዒታቶምን ኣብቲ ፊልም ብዙሕ ኣገዳስነት የብሎምን።
ምናልባሽ ገለ መናእሰያት ግና ምስ ስምዒታት ከነጻጽርዎ ይኽእሉ እዮም።
እቶም ሰባት ዝገብርዎ ምናልባሽ ንዓኻ ደስ ዘየብል ክኸውን ይኽእል እዩ።
ምናልባሽ እቲ ፊልም እንዳ ረኣኻዮ ከማን ዕግርግር ክብለካ ይኽእል እዩ።
ስለዚ እዩ ድማ መናእሰያት ናይ ፖርኖ ፊልም ክርእዩ ዘይፍቀድ።