ኣነ ጓል 14 ዓመት ጓል እየ። መሓዙተይ ብዛዕባ G-punkte ይዛረባ። እንታይ እዩ እዚ? ኣነ‘ኸ ኣለኒ ድዩ?

እዚ „G-Punkt“ ሓደ ቦታ ኣብ ኣካላት ደቂ-ኣንስትዮ እዩ።
ኩለን ደቀንስትዮ ኣይኮናን ግን እዚ ዘለወን።
ካብ ኣቃውማ ኣካልት ናብ ኣቃውማ ኣካላት ይፍለ።

እቲ ነጥቢ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ይርከብ።
ልዕል ኢሉ ኣብ ከባቢ ከብዲ ይርከብ።
ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ኣብ ኣፍደገ ብልዕቲ ይርከብ።
ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ኣብ ውሽጢ ይርከብ።
ከምዚ ሓርፋፍ ነገር ኮይኑ ይስመዓካ።
ዕብየቱ ከኣ ይፈላለይ እዩ።

እዚ „G-Punkt“ ዝበሃል እንተደሪዝካዮ:
ንገሊኤን ደስ ዘብል ስምዒት ይገድፈለን።
ገሊኤን ስምዒተን ክመጸን ይኽእል።
ገሊኤን ብዙሕ ኣይፍለጠንን ይኸውን።
ኩሉ ግና ንቡር ዝኾነ ነገራት እዩ!

ብዝበለጸ ግን: ኣካላትኪ ብዝያዳ ተፋልጥዮም።
ነዓኺ ደስ ዘብሉኺ ስምዒታት ፍለጥዮም።
ናይ ኩላተን ደቀንስትዮ ስለዝፈላለ።