ኣነ (ጓል 15 ዓመት) ሎሚ ዓመት ናብ Münchner Oktoberfest ክኸይድ ደልየ ኣለኹ። ኣብኡ ከይደ ኣይፈልጥን እየ። ኣቐዲመ ክፈልጦ ዘለኒ ነገር ኣሎ ድዩ፧

ኦክተበር ፈስት እቲ ዝዓበየ ፌስታ ኣብ ዓለም እዩ።
ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 600.000 ሰብ እዩ ዝመጽእ!
ስለዚ ዘይምቹእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ናብቲ ቦታ ክትከድ እንከለኻ ኣብዚ ጠቐምቲ ሓበሬታ ትረክብ።

ኦክተበር ፈስት ብዙሕ ከዘናግዕ ይኽእል እዩ።
ግን ደስ ዘየብል ሃዋሕው እውን ኣሎ ኣብቲ ፌስታ:
ሃንደበት በይንኺ ምስ ትኾኒ።
ሰባት ክለኽፉኺ እንከለዉ።
ባእሲ ምስ ዝፍጠር።
እንሆ ሓደ ሓደ ኣብነታት፡

ክንነግረኪ ንደልዮ ነገር ግን: ስምዒታትኪ ንቡርን ኣገዳስን እዩ!
ሓገዝ እንተ ደሊኺ ናብቲ ናይ ጸጥታ ኖቕጣ ነዋልድን ደቀንስትዮን (Security Point für Mädchen und Frauen) ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ።
ዝኾነ ጸገማት ምስ ዝህልወኪ ጥዑማት ኣንስቲ ኣለዋ ዝተሓባበራ።
ኩሉ መዓልቲ ካብ ሰዓት 18 ክሳብ 1 ቀዳም ድማ ካብ ሰዓት 15 ክሳብ 1 ኣለዋ።
እቲ Security Point ኣብቲ Servicezentrum ይርከብ።
ኣብዚ ቦታ ፖሊስ፡ ቀጽሕ መስቀል ከምኡ ድማ ናይ ዝጠፍአ ንብረት ዝርከበሉ ቦታ ይርከቡ።
እንተ ደሊኺ እውን ነቶም ናይ ጸጥጣ፡ ፖሊስ ወይ ተሳሳይቲ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም።
ናብኡ ከብጽሑኺ ይኽእሉ ኢኹም።
www.sicherewiesn.de