ኣነ (ጓል 15) ፍቕሪ ሒዙኒ። ብዙሕ ሕቶታት ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ድማ ኣለኒ። ንመን ከም ዝሓቶ ከኣ ጠፊኡኒ። ስድራቤተይ ድማ ብዛዕባ እዚ ምፍላጥ ኣየድልየኪን‘ዩ ምኽንያቱ ስለዘይርዳኣኪ ይብሉኒ። እዚ ማለት ገለ ዝያዳ ግዜን ሓገዝን የድልየኒ ንኽርደኣኒ። መን ክሕግዘኒ ይኽእል?

ፍቕሪ ጽቡቕ ነገር እዩ።
ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ምሕታት ከኣ ልሙድ ነገር እዩ።
ስጋዊ ርክብ ምስጢራዊ ነገር ስለዝኾነ።
እዚ ማለት: ንስኽን ነቲ ትኣምንዮን ሰብ ጥራይ ስለዝምልከት።
ምናልባሽ ወለድኺ ከይብለጹልኪ ገሊኦም ሻቕሎት ይህልዎም ይኸውን።
ስጋዊ ርክብ ግን መሰረታዊ መሰል ደቂሰባት እዩ።
ዝኾነ ሰብ ንሕቶታትኪ ክምልሰልኪ ከኣ መሰል ኣለኪ።

ምስ መን ብዛዕባ‘ዚ ክትዛረብሉ ከም ትኽእሊ ሕሰቢ ኢኺ?
ካብ ስድራቤትኪ ክኸውን ይኽእል።
ኣላዪ ወይ ኣላዪት ክኾኑ ይኽእሉ።
ዝኾነ መማህርትኺ ክትከውን ትኽእል።
ምናልባሽ ንሳቶም ክምልሱልኪ ይኽእሉ ይኾኑ።
ምናልባሽ መልሲ ኣይፈልጥዎን ይኾኑ።

ኣብ ናይ ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈት ኬድኪ ብነጻ ሓበሬታ ክትረኽቢ ትኽእሊ።
ወይ ብተሌፎን ወይ ብኣካል ምኻድ ይከኣል።
ነቶም ሕቶታትኪ ክምልሹልኪ ይክእሉ እዮም።
ቅድሚ ምኻድኪ እቶም ሕቶታትኪ ጽሓፍዮም።
መታን ከይትርስዕዮ።
ኣብዚ ሊስታ ናይ ኣማኸርቲ ትካላት ትረኽቢ፡
https://www.profamilia.de/themen/sexualitaet-und-behinderung.html
ኣብቲ ቀይሕ ጽሑፍ „NÜTZLICHE ADRESSEN“ ዝብል ጠውቒ።