ኣነ ጓል 17 ዓመት እየ። ንዓርከይ ድማ ክምርዓዎ ትምኒተይ እዩ። እዚ ኣብ ጀርመን ፍቑድ ድዩ፧

ምስ ዓርክኺ ሓዳር ክትምስርቲ ትኽእሊ ኢኺ።
እዚ ማለት ሕጋዊ ሓዳር ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማለት እዩ።
ኣብ ማዛጋጃቤት ኬድኩም ድማ ሓዳርኩም ተመስክርዎ።

ነዚ ዝምልከት ግን ኣብ ጀርመን ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣለዉ።
ካብ 18 ዓመት ንንዮው ከምድላይኩም ክትምርዓዉ ትኽእሉ ኢኹም
ሓደ ሓደ እዋን ውን ካብ 16 ዕድመ ክትምርዓዉ ትኽእሉ ኢኹም፡፣
ሕጹይኪ ግን ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ።
ቤት ፍርዲ ስድራቤት ውን ፍቓድ ክህበኩም ኣለዎ።

ምስ ሓደ ሰብ ጥራይ ኢኺ ክትምርዓዊ ትኽእሊ
ካብ ሓደ ሓዳር ንላዕሊ ኣብ ጀርመን ፍጹም ኣይፍቀድን እዩ።

ሕጉስቲ እንተዘይኮንኪ ድማ ሓዳርኪ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከተቋርጽዮ ትኽእሊ ኢኺ።
እዚ ፍትሕ ይበሃል
ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ትረኽቡ፡ http://www.zanzu.de/de/scheidung-0

ካብ ስድራቤትኪ ንዝኾነ ክትምርዓዊ ኣይፍቀደክን እዩ።
ኣብ ጀርመን ወዲ ሓትነኺ ወይ ወዲ ሓወቦኺ ውን ክትምርዓዊ ኣይፍቀድን እዩ።
ምኽንያቱ እቶም ካብ ከምዚ ዓይነት ሓዳር ዝውለዱ ህጻናት ሕማም ከጥቅዖም ስለ ዝኽእል።
ስለዚ እዩ ድማ ን ዘመድካ ምምርዓው ጽቡቕ ዘይኮነ።

ናይ ግድን ክትምርዓዊ የብልክን!
ዝግድደኪ ሰብ እንተሎ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ

እቲ ካልእ ኣማራጺ ድማ፡
ብሃይማኖታዊ ኣገባብ ክትምርዓዊ ትኽእሊ ኢኺ
ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ምምርዓው ኣሎ።
እዚ ግን ኣብ ጀርመን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ወግዓዊ ሓዳር ኣይኮነን።