ኣገዳሲ ሓበሬታ: ካልኦት ተወሰኽቲ ጽሑፋት ኣይክህልዉን እዮም።

ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ገጽ ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ኣስፊርና ኔርና።
ብዙሓት ኣርእስትታት ኣልዒልና‘ውን ተዛሪብናሎም ኢና።
እቶም ዘልዓልናዮም ኣርእስትታት ንዓኻትኩም ኣገደስቲ ክኾኑ ተስፋ ንገብር።
ኣብዚ መርበብ ኢንተርነትና መጺእካ/ኪ ብምክትታልካ/ኪ ሕጉሳት ኢና!

ካብ ጥሪ 2019 ጀሚርና ግና ካልኦት ሓደስቲ ጽሑፋት ኣይክንገብርን ኢና።
እዚ መርበብ ኢንተርነት www.refu-tips.de ግና ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ።
እዚ ማለት: እቲ ጽሑፋት ኣብ ዝኾነ እዋን ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ገለ ገለ ዘይተመለሱልካ/ኪ ሕቶታት ገና ክህልው ይኽእሉ እዮም።
ንገለ ዓበይቲ ሰባት ክትሓትት ይከኣል እዩ።
ወይ እቶም ጽሑፋት ኣብ www.refu-tips.de ይሕግዙኻ/ኺ ይኾኑ።

ኣብ ናይ ኣማኸርቲ ትካላት እውን ምኻድ ይከኣል እዩ።
እንተ ጎነጽ ኣጋጢሙ፡ ብዛዕባ‘ዚ ዘማኽሩ ትካላት ኣለው።
ብዛዕባ ስጋዊ ርክብን ብዛዕባ ኣካላት ወዲ ሰብን ዘብርሁ ኣማኸርቲ ትካላት‘ውን ኣለዋ።
እዘን ኣማኸርቲ ኣብዚ ትረኽብዎም: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html
ኣብቲ „PLZ/Ort…“ ዝብል ትቕመጥሉ ከተማ ጽሓፍሉ።
ኣብቲ „Alle Zielgruppen“ ንኣብነት ክንደይ ዕድመኻ/ኺ ምዃኑ ክትሕብር ይከኣል።
ብድሕሪኡ ኣብዚ „Suche starten“ ጠውቕ/ቒ።
ኣብኡ ድማ ክተሓባበሩ ዝኽእሉ ሰባት ክርከብ ይከኣል።