ኩለን ደቂ ክላሰይ ናብ ናይ ደቀንስትዮ ሓኪም ከይደን ይፈልጣ እየን። ኣነ ውን (ጓል 14 ዓመት) ክኸይድ ኣለኒ ድዩ? እንታይ ኢየን ዝገብራ ኸ?

ናብ ሓኪም ደቀንስትዮ ክትከዲ እንተደኣ ኮይንኪ:

  • ብዛዕባ ናይ ስጋዊ ርክብ ክፋል ኣካላትኪ ሕቶታት ምስ ዝህልወኪ።
  • መከላኸሊ ጥንሲ ኮነ ሕማም ምስ ትደልዪ።
  • ጥንሲ እንተለኪ።
  • ኣብ ታሕቲ ከብድኺ ቃንዛ እንተለኪ ወይ ናይ ኣዴታትኪ ምስ መጸኪ እንተተቐንዚኺ።
  • ጥንሲ ክትሰዲ እንተ ደሊኺ።

 
እታ ሓኪም ደቀንስትዮ መጀመርያ ከተዘራርበኪ እያ።
እንታይ ክትገብረልኪ ከም ትደልዪ ክትሓተኪ እያ።
ሓቢርክን ደሓር ክትምርመሪ ኣለኪ ድዩ የብልክን ትውስና።
ክትምርመሪ እንተኮንኪ ክዳውንትኺ ተውጽኢ።
ጎና ተኸዲንኪ እንተለኺ ሞታንታኺ ጥራይ ተውጽእዮ።
ብድሕሪ እዚ እታ ሓኪም „ብልዕትኺ“ ትምርምሮ።
እዚ ማለት: ሽፐኩሉም ዝበሃል ሓጺን ኣብ ብልዕትኺ የእትያ ትርእየኪ።
እዚ ሽፐኩሉም ትቦ መሳሊ ሓጺን እዩ።
ቁሩብ ንውሽጢ ብልዕትኺ የእትያ እታ ሓኪም ብኡ ትርእየኪ።
 
እዚ ዓይነት መርመራ ኩሉ ግዜ ኣድላዪ ኣይኮነን።
መዓስ ክትገብሪ ከም ትደልዪ ንስኺ ኢኺ ትውስኒ።
እንተ ደኣ ገና ብድንግልናኺ ኣለኺ እታ ሓኪም ትጥንቀቕ እያ።
ከምቲ ግቡእ ድማ ድንግናኺ በዚ መርመራ ክፈርስ ኣይክእልን እዩ።
ናብ ከምዚ ሓኪም ምስ ትኸዲ ከመይ ከም ዝመስል ንምዕዛብ ኣብዚ ተዓዘቢ: https://gutzuwissenfilm.wordpress.com/ (እዚ ቪድዮ ብቋንቋ ጀርመን, ቱርኪ, ፋርሲ, ዓረብን እንግሊዝኛን ትረኽቡ)