ዓርከይን ኣነን (ጓል 17 ዓመት) ዝመጽእ ዘሎ ቀዳመ-ሰንበት ስጋዊ ርክብ ክንፍጽም ደሊና ኣለና። ኣብቲ መዓልቲ ግን ጽግያተይ ክመጸኒ እዩ። ዓባየይ ከም ዝበለትኒ ግና፡ ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ምርሳሕ እዩ። እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ?

ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ሃሳዪ ኣይኮነን።
ክልቴኹም እንተ ደሊኹሞ ከኣ ጸገም የብሉን።
ገለ ደቀንስትዮ ኣብ እዋን ጽግያተን ስጋዊ ርክብ ክገብራ ይደልያ ገለ ድማ ኣይፈትዋን።
ደቂ-ተባዕትዮ እውን ኣብዚ ዝፈላለ ስምዒት እዩ ዘለዎም።
ኣብ ገለ ሃይማኖታት ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ፍቑድ ኣይኮነን።
እዚ ግን ናይ እምነት ጉዳይ ጥራይ እዩ።
ትኣምንሉ እንተ ኮይንኪ ከተኽብርዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ብሕክምና ዓይኒ ክረአይ እንከሎ ግና ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ዋላሓንቲ ጸገም የብሉን።

እቲ ዋና ነገር ክልቴኹም ፈቲኹም ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ እዋን ጽግያት ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይከኣል።
ክልቴኹም ኣብ ብልዕትኹም ብጥዑም ስምዒት ክትተናኸፉ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ መትሎ ኣብ ብልዕቲ ክኣቱው እንተ ደሊኹም?
ነዞም ዝስዕቡ ኣገባባት ተኸተሉ:
ዋላ እውን ኣብ እዋን ጽግያት መከላኸሊ ተጠቐሙ።
ብዝበለጸ ኮንዶም ተጠቐሙ።
ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን እውን ጥንሲ ክሕዘኪ ይኽእል እዩ።
ጾታዊ ሕማማት እውን ኣብዚ እዋን ብዝቐለለን ብዝያዳን ክመሓላለፉ ይኽእሉ።
ኣብ ውሽጢ ዝውተፍ ሞዴስ ወይ ታምፖን እንተለኪ ቅድሚ መትሎ ኣብ ብልዕትኺ ምእታው ናይ ግድን ከተውጽእዮ ኣለኪ።