ዓርከይ (ወዲ 16 ዓመት) ከም ዝነገረኒ: ክልተ ደቂ ክላሰይ ኣዋልድ ስኒ ተጻሚደን። ክልቲኤን ስጋዊ ርክብ ንሓድሕደን እንተፈጸማ‘ውን ድንግልነአን ኣይፈርስን እዩ ኢሉኒ።

ኣይፋሉን፡ ይፈርስ እምበር።
„ድንግልና ምፍራስ“ ንቡዝሓት ሰባት ከም:
ሓንቲ ሰብ ንመጀመርያ ስጋዊ ርክብ ምስ ትፍጽም።
እቲ መጻምዲ እንታይ ጾታ ኣለዎ ብዘየገድስ

„ሴክስ ምግባር“ ማለት ሲ:
መትሎ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ምእታው ጥራይ ማለት ኣይኮነን።
ሴክስ ብኣፍ ወይ በእዳው እውን ይግበር እዩ።
እቲ ኣገዳሲ ነገር፡ ነክልቲኦም እንታይ ደስ ይብሎም እዩ።
እቲ መጻምዲ ወዲ ድዩስ ጓል እያ ብዘየገድስ።

እዚ ማለት:
ዋላ ኣዋልድ‘ውን ድንግልነአን የፍርሳ እየን።
ዋላ‘ውን ወዲ ተባዕታይ ድንግልንኡ የፍርስ እዩ።
ንብዙሓት ሰባት እዚ ኣርእስቲ ኣገዳሲ እዩ።

ንቡዝሓት ናይ ዕብየት ምልክት እዩ።
ግን ዋላ ሰብ ሴክስ ኣይግበር፡ ክዓቢ እዩ።
ሓደ ሰብ ሴክስ ስለዝገበረ ጥራይ ዓብዩ ክበሃል ኣይከኣልን።