ብኸመይ ክትሕግዙኒ ትኽእሉ ትኽእሉ፧

ንሕና ብኽእለት ነገራት ክንገልጽልኩም ንኽእል ኢና ሓበሬታታት ኣብ መርበብ ኢንተርነትና ውን ኣለኩም።
ቆልዑን ህጻናትን ዋላ ሓንቲ ዘጋጥመኩም ዘፍርህ ነገር የለን ኣብዚ።
ንዓኻትኩም ኢና ኣብዚ ዘለና ኣብዚ።
ስለዚ ኢና ውን ብዙሕ ነገራት ነብርሃልኩም።
መታን ሕማቕን ጽቡቕን ክትፈልጡ።

ንሕና ግን ብቐጥታ ህጻናትን መንእሰያትን ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ኢና።
ንዓና ክድውለልና ኣይትኽእልን ኢኻ።
ካልኦት ኣለዉ ብዙሓት ክኢላታት ኣብዚ ሃገር ንህጻናትን መንእሰያትን ብኣካል ዝሕግዙ።
ዋላ ውን ማህረምቲ ዝጋጠመኩም እንተ ኾንኩም።
ዋላ ውን ምግሳስ ዘጋጠመኪ እንተ ኾንኪ።
ኣበይ ኬድኪ ሓገዝ ከም ትረኽቢ ክንሕብረኪ ኢና።

ኣብዚ ኣብ ውሑስ ቦታ ኢኺ ክትህልዊ ዘለኪ።