— ዓርከይ (17 ዝዕድሚኡ) ፍርቂ ሰውነቱ ለማስ እዩ። ትማሊ ከም ዝነገረኒ፣ ኣዲኡ ኣብ ሕፍርቱ ትላጽዮ። እዚ ድማ ኣብ ናይ እስልምና ናይ ጽሬት ሕጊ ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ናይ ግድን ክላጸ ኣለዎ ማለት ድዩ?

— ናይ ጽሬት ሕጊ ፣ ከም‘ቲ እቲ ሃይማኖት ዝእዝዞ ጽሩይ ምዃን ማለት እዩ።
— ምስልምና ከም ዝብሎ፣ ሓደ ኣስላማይ ወይ ሓንቲ ኣስላመይቲ ክጽልዩ ከለዉ ጽሩያት ክኾኑ ኣለዎም።
— ዓርክኻ/ኺ ስንኩል እዩ።
— ምናልባት ክጽሊ ኣይክእልን ይኸውን።
— ክጽሊ ዝኽእል እንተኾይኑ፣
— ምናልባት እውን ባዕሉ ክላጸ ይክእል ይኸውን።

— ሃይማኖተኛ እንተደኣ ከይኑ፣ ሕግታት ከኽብር ይኽእል እዩ።
— እዚ ባዕሉ ክውስኖ ይኽእል እዩ።
— ድለይት ምልጻይ እውን ባዕሉ ክውስኖ ይኽእል እዩ።
— ስለ ዘይተላጸየ ግን ሕማቕ ኣስላማይ እዩ ማለት ኣይኮነን።
— ኣዲኡ ስለ እትላጽዮ እውን ሕማቕ ይስምዖ ይኸውን።
— ክውስን ይኽእል እዩ፣ መን ክላጽዮ ከም ዝፍቀደሉ?

— ኣገዳሲ ነገር፣ ዓርክኻ/ኺ ውልቃዊ መሰላት ኣለዎ።
— ውልቃዊ መሰል ዝበሃል ንኣብነት፣
— ንሰውነቱ ብዝምልከት ባዕሉ ክውስን ይኽእል እዩ።
— ሕማቕ ስምዒት ዝፈጥረሉ ነገራት ክገብር ዘገድዶ ሰብ የለን።
— ብስንክልነኡ ምኽንያት እውን ኣይከኣልን እዩ።